การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
E-Service
     
E-Service บริการออนไลน์
   
 
   

คำร้องขอรับบริการถังขยะ

https://forms.gle/oQZahsFWWaouaJLf6

 

คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้

forms.gle/uo4E8MFD3BHonjyb8

 

คำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค

forms.gle/rDysdB13AgTvwN366

 

Facebook เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป,สอบถามข้อมูล)

www.facebook.com/bannamchieo/

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565