การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผู้ที่สามารถเข้ามาตอบแบบประเมิน ช่องทางการเข้าระบบประเมิน และวิธีการประเมิน ให้ทราบดังนี้

                   1. ผู้ที่สามารถเข้ามาตอบแบบประเมิน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)จะต้องเป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว) ในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียน ในสังกัด  และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆ                            

                   2. ช่องทางการเข้าระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว คือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/manrc2 และ QR Code

                   3. วิธีการประเมิน คือ ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code ดังกล่าวตามข้อ2. และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น เมื่อกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเสร็จ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมิน โดยจะมีคำถามมาให้ผู้ประเมินได้ทำการประเมินและผู้ประเมินจะต้องเลือกตอบได้ 1 ระดับ จากทั้งหมด 4 ระดับ คือ 1.น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 2.น้อย 3.มาก 4.มากที่สุด และสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565