การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง
 

อาณาเขต

 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

อบต.หนองโสน อ.เมืองตราด
อ่าวไทย
อบต.หนองโสน อ.เมืองตราด
อบต.คลองใหญ่ และ อบต.แหลมงอบ

 
 
เนื้อที่
              พื้นที่ทั้งหมดประมาณ               34,448                   ไร่
              หรือประมาณ                        21.53           ตารางกิโลเมตร  
 
           
 

ประชากร 
              ประชากรในเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว                จำนวน       3,399       คน
              ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว                 จำนวน       1,304        ครัวเรือน                                 

 

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

จำนวน
(หลังคาเรือน)

หมู่ 1 บ้านท้ายเขา

731

760

1,491

434

หมู่ 2 บ้านหนองใหญ่

195

175

370

173

หมู่ 3 บ้านน้ำเชี่ยว

463

521

984

398

หมู่ 4 บ้านท่าประดู่

263

291

554

299

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

1,652

1,747

3,399

1,304

   
 

จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

81 ปีขึ้นไป

44

75

71-80 ปี

96

130

61-70 ปี

147

168

51-60 ปี

257

292

41-50 ปี

261

297

31-40 ปี

246

225

21-30 ปี

219

216

0-20 ปี

382

344

รวม

1,652

1,747

รวมประชากรทั้งหมด

3,399


หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559
ที่มา: จากงานทะเบียนราษฎร  สำนักปลัดเทศบาล