การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
 

          อาชีพของประชาชนในตำบลน้ำเชี่ยว ได้แก่ อาชีพประมง , ค้าขาย , เกษตรกร และรับจ้าง 
มีศูนย์ฝึกอาชีพของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว 1 แห่ง

 

          การพาณิชยกรรม มีตลาดสายหยุด (ตลาดสดชั่วคราว) จำนวน 1 แห่ง  , มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP บ้านน้ำเชี่ยว) จำนวน 1 แห่ง , ร้านค้า OTOP ของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จำนวน       1 แห่ง , มีผู้ประกอบการร้านค้า จำนวน 31 ราย และมีท่าเทียบเรือ 1 แห่ง

 

          การท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จนทำให้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
                    •รางวัลอนุรักษ์ป่าชายเลนดีเด่นระดับประเทศ
                    •รางวัลกินรีแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น ปี 2553
                    •รางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
                    •รางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวจาก ททท.
                    •รางวัลชนะเลิศหมู่บ้าน OVC ระดับประเทศ
                    •รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลและผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559
                    •ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองภูมิทัศน์วัฒนธรรมระดับภาค
                    •ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองน่าอยู่ของประเทศและรางวัลอื่นๆ

 

          มีท่าเรือ เรือเช่าตกปลาที่นักท่องเที่ยวนิยมเช่าตกปลาในอ่าวไทย , มีสะพานศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน , หอชมนก , มัสยิด 200 ปี , วัดน้ำเชี่ยว(วัดอินทาราม) ร.5 เสด็จ และบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อบริการนักท่องเที่ยว  มีสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์  คือ  งอบใบจาก และตังเมกรอบ