การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
ลักษณะทางสังคม
 

          ด้านการศึกษา มีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานตราด (สพฐ.) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว 1 แห่ง , ศูนย์อบรมเด็ก     ก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ 1 แห่ง (ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนาแล้ว)

 

          ด้านสถาบันและองค์กร
                    มีวัด 1 แห่ง  ได้แก่ วัดน้ำเชี่ยว (วัดอินทาราม)
                    มีมัสยิด 2 แห่ง  ได้แก่  1. มัสยิดอัลกุบรอ  2. มัสยิดยันนะตุ้ลการีม
                    มีสถานที่ราชการ 3 แห่ง  ได้แก่ 
                                1. โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 
                               2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว 
                               3. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 น้ำเชี่ยว ตราด
                    มีศาลเจ้าตำบลน้ำเชี่ยว  ได้แก่  ศาลเจ้าเซ็งจุ้ยเตาซีกง

 

          ด้านสาธารณะสุข
                    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว 1 แห่ง , รถพยาบาลฉุกเฉิน (บจ 2344) 1 คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ.2550 (กองสาธารณสุขฯ)

 

          ด้านวัฒนธรรมประเพณี
                    ตำบลน้ำเชี่ยวเป็น ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 50 % ศาสนาอิสลาม 50 %
และมีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ การเล่นสะบ้าทอย , ประเพณีการแข่งขันพายเรือด้วยลำไม้ไผ่ (เนื่องในวันออกบวชของชาวมุสลิม) , งานประเพณีศาลเจ้าตำบลน้ำเชี่ยวและการชนไก่ เป็นต้น