การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

                    มีถนนทางหลวงแผ่นดินสายตราด – แหลมงอบ (หมายเลข 3148) ผ่านกลางชุมชน ทางสัญจรภายในชุมชนเป็นถนนทางเท้า ซึ่งต้องก่อสร้างสะพาน เนื่องจากพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล  มีลำคลองน้ำเชี่ยวไหลผ่านกลางชุมชนลงสู่อ่าวไทยและมีท่าเทียบเรือของชุมชน
                    คลองที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ เพียงสายเดียว คือ คลองน้ำเชี่ยว
                    การจัดการขนส่งมวลชน
                    - รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถสองแถว) สายตราด – น้ำเชี่ยว – แหลมงอบ
                    - รถโดยสารประจำทาง (รสบัส) สายฉะเชิงเทรา – แหลมงอบ

การให้บริการน้ำประปา
ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดเป็นผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มีน้ำประปาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน

การให้บริการไฟฟ้า ปัจจุบันมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแหลมงอบ เป็นผู้ดำเนินการ ชุมชนบ้านท้ายเขา (หมู่ 1) ชุมชนบ้านหนองใหญ่ (หมู่ 2) และชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว (หมู่ 3)
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ส่วนชุมชนบ้านท่าประดู่ (หมู่ 4) มีไฟฟ้าใช้บางส่วน (ที่เหลือใช้โซล่าเซลล์)

มีศูนย์วิทยุสื่อสาร ของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ใช้นามเรียกขาน “ศูนย์วารี” มีระบบ                        เสียงตามสายของเทศบาลฯ มีหอกระจายข่าว 1 จุด และลำโพงกระจายเสียงจำนวน 72 จุด
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 หน่วย (ภายใต้การควบคุมของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว)
รถยนต์ดับเพลิง 1 คัน  จุน้ำได้ 1,200 ลิตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2526
รถบรรทุกน้ำ (80-4123) 1 คัน  จุน้ำได้ 6,000 ลิตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ (บจ 1297) 1 คัน  จุน้ำได้ 6,000 ลิตร  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2549
รถกระเช้าอเนกประสงค์ (80-4960) 1 คัน  ซื้อเมื่อ พ.ศ.2549
รถเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์กู้ภัย(80-3893) รับโอนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อ พ.ศ.2550
                    สมาชิกอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อปพร.) 120 คน จำนวน 3 รุ่น และมีการฝึกอบรมทบทวนทุกปี
ป้อมยามตำบลน้ำเชี่ยว  ภายใต้การกำกับดูแลของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแหลมงอบ จากสถิติ  ไม่มีคดีอาชญากรรม และอุบัติเหตุร้ายแรง