การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
                 เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว เดิมได้รับการประกาศจากระทรวงมหาดไทย จัดตั้งให้เป็นสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว  เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2504  ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลน้ำเชี่ยว เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542  ตามพระราช บัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542และต่อมาได้มีการประกาศให้ยุบรวมพื้นที่ อบต. เข้ากับเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9กรกฎาคม 2547 ทำให้เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว    มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 14.15 ตารางกิโลเมตร เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,379 คน แยกเป็น ชาย 1,677 คน หญิง 1,702 คน ปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนและประมง ประชากรนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ประมาณศาสนาละ 50 เปอร์เซ็นต์ มีคลองสายหลักที่สำคัญ คือ คลองน้ำเชี่ยว   ไหลผ่านกลางชุมชนลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ต้นน้ำเกิดจากเขาวังปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาระกำ อำเภอเมือง จังหวัดตราด  วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวตั้งอยู่บนที่ลุ่ม เป็นทุ่งนาพื้นที่บางส่วนอยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนมาก มีคลองน้ำเชี่ยว ซึ่งเป็นคลองขนาดกว้างไหลผ่าน มีต้นน้ำอยู่ที่เขาแดง พอฤดูน้ำหลากน้ำในคลองจะไหลเชี่ยวมาก ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “คลองน้ำเชี่ยว” ชาวบ้านส่วนใหญ่เดิมเป็นคนไทยดั้งเดิมตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ ต่อมาได้มีชาวจีนเดินทางมาค้าขายทางเรือ เห็นว่าบริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์จึงได้มาตั้งถิ่นฐาน และแต่งงานกับคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพค้าขายกันบริเวณริมถนน พอถึงสมัยรัชกาลที่ ได้มีแขกจามอพยพมาจากกัมพูชา มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมคลอง ชุมชนน้ำเชี่ยวก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้น ชาวบ้านที่นี่จึงมีทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม อาชีพหลักของชาวบ้าน ได้แก่ การทำนา ทำสวนยาง และการประมง บ้านน้ำเชี่ยวเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่บริเวณปากคลองน้ำเชี่ยวซึ่งใกล้กับทะเล จึงมีท่าเรือค้าขายและมีสำเภามาค้าขายเป็นประจำ สินค้าที่ซื้อกันเป็นประจำคือ เกลือและน้ำตาล ซึ่งซื้อจากเรือสินค้าที่มาจากชลบุรี