การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
นายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว (ช่องทางการติดต่อ : 063-2213055)
นายสุเทพ ยิสารคุณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว (ช่องทางการติดต่อ : 081-1615252)
นายยุทธนา โพธิ์เกษม
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว (ช่องทางการติดต่อ : 092-8088858)
นายอรุณ บุญชู
เลขานายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว (ช่องทางการติดต่อ : 086-1134957)
นางประนอม ถนอมวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว (ช่องทางการติดต่อ : 094-0971176)
นายนรเศรษฐ มงคลศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (ช่องทางติดต่อ : 092-4411843)