การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
เลขที่ 555 หมู่ 3 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
เว็บไซต์ www.namchieo.go.th
โทรศัพท์ 063-2213055,039-593198
E-mail : namchieo@hotmail.com