การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
 
นายนรเศรษฐ มงคลศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
นางสาวเยาวนุช ละยานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.

งานการเจ้าหน้าที่

.

งานทะเบียนราษฎร์

.

งานนิติการ

นางสาววาสนา แสงโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางรัตติยา โสนทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายปฏิพัทธ์ ชุมภูอินตา
นิติกรปฏิบัติการ
.

งานพัฒนาชุมชน

.

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

.

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาวสุทธาสิณี นุชน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายปรีชา อยู่ลออ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
.
ตำแหน่งว่าง
นางสาวมัสนา จันทร์จรูญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววนิดา วัฒนชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
.

งานธุรการ

จ.อ.อภิชาติ ตรีรัตน์ฤดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณัฏฐ์นนท์ สันติภาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิมพ์ใจ บุญเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นักการ
นายวัชระ ฮ่อการกูล
พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถยนต์
.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธรรมนูญ สุนทรานิล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายคเณศภพ พรหมสัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย เฟื่องฟู
พนักงานขับรถยนต์
นายนิเวศร์ เดชกัลยา
พนักงานดับเพลิง
นายนิรุทธ์ โสมานันท์
พนักงานดับเพลิง
นางสาวสรีวัลย์ ภูมิมาโนช
พนักงานดับเพลิง
ตำแหน่งว่าง
พนักงานดับเพลิง
-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพงษ์สิน ทรัพย์สิน
พนักงานวิทยุ