การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางสาวรัชดาภรณ์ ประถมวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
.

งานธุรการ


.

งานการเงินและบัญชี


.

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

.

งานพัฒนารายได้


นางดวงจันทร์ อาชีวะ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเพ็ญนภา สีสด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
.
.
นางสาวชนิกานต์ สัมมา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวอุไรลักษณ์ บัวพูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
.
.
นางกนกพิชญ์ ประสงทรัพย์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวณัฐรุจา อุ่นบางหลวง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
.
.