การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
นายอภิรักษ์ ศิริเสวกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
.

งานธุรการ

.

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

.

งานวิศวกรรม

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมเจต ชาติกุล
ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งว่าง
วิศวกรโยธา
.
นายปราโมทย์ ปราบเสถียร
คนสวน
นายสิทธิพล ฉันทะ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
.

งานสาธารณูปโภค

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
นายอนุบำรุง จันทรจรูญ
ช่างก่อสร้าง
นายพงศ์สิน ปัญจกุล
ช่างก่อสร้าง
นายยาซีน มะหันตะริยะ
ช่างก่อสร้าง
นายสุชาติ ริตศิลา
ช่างก่อสร้าง
นายชัยพร ถนอมวงษ์
ช่างก่อสร้าง
นายมนตรี ถนอมวงษ์
ช่างก่อสร้าง
นายรัฐพันธ์ ถนอมวงษ์
ช่างก่อสร้าง