การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขฯ
นายสังเวียน วัฒนชัย
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเมตตา สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายการุญ ถนอมวงษ์
คนงานประจำรถขยะ
นายณรงค์ จันจรูญ
คนงานประจำรถขยะ
นายรุ่งอรุณ เณรเนือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา