การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ
นางสาวนงลักษณ์ วิบูลย์ดล
ครู รก.ผอ.กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวชยากร รัตนาธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางมันทนา วรสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลกุบรอ

.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว

นางสาวนงลักษณ์ วิบูลย์ดล
ครู
นางณรัฐวรรณ เจียมหทัยรัตน์
ผช.หน.ศพด.ทต.น้ำเชี่ยว
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ ขนิฐโสภณ
ผู้ดูแลเด็ก