การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายนรเศรษฐ มงคลศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
นางสาวรสวรรณ เผ็งเหลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ