การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
 
 
นายนรเศรษฐ มงคลศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ช่องทางการติดต่อ : 0924411843
นางสาวเยาวนุช ละยานนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ช่องทางติดต่อ : 039593198-105
นายอภิรักษ์ ศิริเสวกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง ช่องทางติดต่อ : 039593198-115
นายสังเวียน วัฒนชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ช่องทางติดต่อ : 039593198-114
นางสาวรัชดาภรณ์ ประถมวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง ช่องทางติดต่อ : 039593198-109
นางสาวนงลักษณ์ วิบูลย์ดล
ครู รก.ผอ.กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ช่องทางติดต่อ : 039593198-117