การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
   
    นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรี
 

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ   โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  โดยยึดหลักความพอเพียงและสิ่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1.1  สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
1.2  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในชุมชน
1.3  ส่งเสริมสนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตามศักยภาพของชุมชน
1.4  ก่อสร้างตลาดที่ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาด  ปลอดภัยแก้ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายสินค้า

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน   โดยการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวสู่เมืองมาตรฐานด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน  ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
2.1  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่าเทียบเรือ และรางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
2.2  ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสว่างครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว                เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
2.3  ปรับปรุงระบบจราจร  เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะและการเดินทาง
2.4  จัดสร้างสวนสาธารณะให้สวยงาม  เพื่อเป็นศูนย์รวมการพักผ่อนและการออกกำลังกาย
2.5  ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้ดูสวยงาม
2.6  ทำการขุดลอกคู  คลอง และท่อระบายน้ำทุกสายอย่างต่อเนื่อง

3. นโยบายด้านสาธารณสุข   จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   น้ำเชี่ยวในทุกๆด้าน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจนป้องกันและควบคุมโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว  อันจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน
3.3 สนับสนุนการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และ อสม. ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยว      เพื่อการพัฒนาพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐาน

4. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต   โดยจะเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   เพื่อความปลอดภัยในชีวิต  ตามหลัก 3 อยู่ คือ อยู่ดีกินดี  อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย  ซึ่งมีแนวทางดังนี้
4.1 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์และกลุ่มอื่นๆ อย่างเป็นธรรมและครอบคลุม
4.2 จะร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเชี่ยวดูแลสุขภาพอนามัยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
4.3 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยพลังแผ่นดิน
4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทุกครัวเรือนเข้าถึงปัจจัย 4

5. นโยบายด้านการศึกษา   จะสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนและการศึกษาตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในชุมชน
5.2 สนับสนุน  นม  อาหารเสริมและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น กีฬา  การแข่งขันทางวิชาการและการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
5.4 จัดหาอาจารย์เพื่อมาสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน  เช่น  ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ การกวดวิชาเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  เป็นต้น

6. นโยบายด้านการศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี   จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ แต่ละศาสนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ซึ่งมีแนวทางดังนี้
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนาในชุมชน เช่น การทำบุญในวันพระและการทำบุญในเทศกาลต่างๆ  การละหมาด  การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  เป็นต้น
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น การแห่เทียนในเทศกาลพรรษา        การแข่งพายเรือด้วยลำไม้ไผ่  เป็นต้น

7. นโยบายด้านการบริหาร   จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร  ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
7.1 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย  พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
7.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารของเทศบาลเป็นประจำทุกปี
7.3 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้าน เพื่อให้ประชาชนเลือกได้ เพื่อให้การตรวจสอบและมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทันเหตุการณ์
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมพัฒนา
7.5 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนำบริการที่ดีสู่ประชาชนด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น  

8. นโยบายด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จะดำเนินการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  โดยมีแนวทางดังนี้
8.1 ปรับปรุงระบบกรกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
8.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม
8.3 บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม  ดินถล่ม  ตลิ่งทรุด
8.4 จัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว   จะพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวให้เป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยยึดถือรูปแบบและวิถีของคนน้ำเชี่ยวเป็นหลัก
9.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน
9.2 ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ในเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว
9.3 ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
9.4 จัดทำเว็บไซต์ตำบลน้ำเชี่ยว  เพื่อสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

10. นโยบายด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   จะส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนได้มีการ   ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่ดี
10.1 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนและเยาวชนใน  ท้องถิ่น  
10.2 สนับสนุนให้มีการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และสนามกีฬาในชุมชน  เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรม  ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
10.3 สนับสนุนและส่งเสริมทีมกีฬาของชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด
10.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  เพื่อแสวงหาความรู้ในโลกกว้างให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชน