การบริหารงานบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สายตรงสำนักงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
อื่นๆ
 
 
 
 
 
   
    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 

“น้ำเชี่ยวเมืองน่าอยู่  คู่สุขภาพดี  มีมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
   
 

พันธกิจ (Mission)
          1. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
          2. พัฒนาตำบลน้ำเชี่ยวสู่เมืองมีมาตรฐานด้านสาธารณูปโภค
          3. สนับสนุนการดำเนินงานของ รพ.สต.ตำบลน้ำเชี่ยวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
          4. เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
          5. สนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐาน
          6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินงานของศาสนา
          7. บริหารงานด้วยความเสมอภาค  ถูกต้อง  เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
          8. ดำเนินการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
          9. พัฒนาตำบลน้ำเชี่ยวให้เป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
          10. ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี